Telephone:
+255 76 573 5261, +255 68 233 8660
Email: info@bateleurSafaris.co.tz
rajipadavid@gmail.com,
www.bateleursafaris.co.tz
Let's go to the wild!

Let's go to the Wild!

Proudly Tanzanian

Bateleur Safaris & Tours

Mountain Climbing